Dotace

 

 

MPO TRIO FV 30305

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO

Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nekonvenční technologie výroby vysoce jakostních, lehkých a houževnatých odlitků z hořčíkových slitin v ČR i EU doposud pro tyto účely nevyužívanou metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě. Hlavním cílem je tedy vyvinutí vlastní nekonvenční technologie výroby přesných odlitků z hořčíkových slitin zejména pro letecký a automobilový průmysl, optické přístroje, součásti zdravotnických pomůcek, komponenty pro hobby aplikace a dále pro odlitky součástí využívaných při výrobě tvarově velmi složitých biodegradabilních implantátů tak, aby bylo dosaženo kvality a parametrů srovnatelných s předními světovými výrobci. Předmětem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje bude touto cestou dosažení požadovaných užitných vlastností odlitků z hořčíkových slitin na bázi AZ91, které na současném globálním trhu nalézají významné uplatnění například v leteckém a optickém průmyslu a dále tvarově složitých odlitků pro biodegradabilní aplikace z hořčíkové slitiny WE43 (obsahující Y, KVZ a Zr), u které se využívá její nízké korozní odolnosti, jenž je v inženýrských aplikacích nevýhodou. Právě nízká korozní odolnost, vhodné mechanické vlastnosti a osteoinduktivita těchto slitin umožňují jejich využití při výrobě biodegradabilních implantátů. Výsledky dosažené v dílčích etapách řešení projektu budou se zpětnou vazbou využívány pro následnou
modifikaci vyvíjené technologie od zkušebních vzorků až k vlastní výrobě tvarově složitých reálných odlitků. Pozornost bude věnována i minimalizaci slévárenských vad, zvyšování užitných vlastností hořčíkových slitin a optimalizaci procesu jejich navazujícího tepelného nebo termomechanického zpracování.


 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

V rámci Operačního Programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost – OPPIK je ve společnosti ALUCAST,s.r.o. řešena výroba  velkorozměrných Al odlitků technologií přesného lití metodou vytavitelného modelu. Součástí projektu je kompletní technologie výroby velkorozměrných voskových modelů, robotické pracoviště pro výrobu velkorozměrných keramických forem, vytavování voskových modelů, tepelné zpracování v souladu s požadavky NADCAP a to vše řešeno v rámci platných ekologických norem a požadavků na ovzduší a pracovní prostředí. Veškerá technologie bude umístěna do nové výrobní haly o velikosti 1250 m2 (financováno z vlastních prostředků). 

 

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (EDUCA)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost svým rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 24/92 poskytlo dotaci v celkové maximální výši cca 2.882tis. Kč na projekt:

Specifickým vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ALUCAST s.r.o.

Účelem dotace je zvýšit konkurenceschopnost společnosti Alucast s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a dovedností vybraných skupin zaměstnanců a nastavit dlouhodobě udržitelný systém specifického vzdělávání prostřednictvím realizace klíčových aktivit.


Doba realizace projektu je od 1.6.2013 do 30.11.2014

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY (TAČR)

Na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na řešení programového projektu č.TA03010188“ ze dne 7.3.2013 získala společnost ALUCAST s.r.o. finanční podporu ve výši 12,652 mil.Kč. Poskytovatelem je Česká republika – Technologická agentura České republiky.

Spolupříjemci dotace jsou Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Karlova v Praze.

Název projektu: Výzkum pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace

Cílem řešení projektu: Hlavním cílem navrhovaného projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nekonveční technologie odlévání vysoce jakostních, lehkých a houževnatých odlitků pro letecký a automobilový průmysl tak, aby bylo dosaženo kvality a parametrů srovnatelných s předními světovými výrobci.

 

Doba realizace projektu je od 1.1.2013 do 31.12.2016

 

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Poskytnutí dotace v souladu s cíli programu Inovace - Inovační projekt - Výzva IV.

Číslo projektu: 4.1 IN04/1124

Název projektu: Zavedení moderní, vysoce efektivní a rychlé výroby modelů technologií RAPID PROTOTYPING